TT số 37/2017/TT-BTC ngày 27  tháng 04 năm 2017

Cơ sở kinh doanh có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14  Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và được cơ quan  thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện. Trong thời hạn 02  ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện  sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3  ban hành kèm theo Thông tư này).

Tham khảo:  Rủi ro khi sử dụng hóa đơn trong trường hợp XNK

Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về  việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp”

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của  tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có

Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp  không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.”

Thông báo phát hành Hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 2 ngày trước khi đơn vị bắt đầu sử dụng hóa đơn. …

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh  doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành  hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời  hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử  phạt.

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử  dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn  vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa  đơn.

Tham khảo vấn đề qui định hóa đơn tại website: http://ngheketoan.com.vn/

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan  thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo  từng lần phát sinh và không thu tiền.

Tổ chức, doanh nghiệp thuộc đối tượng mua hóa đơn do cơ quan  thuế phát hành chuyển sang tự tạo hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in  hoặc hóa đơn điện tử để sử dụng thì phải dừng sử dụng hóa đơn  mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tự  tạo theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này.”

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2017.